СЕКОВИА е проект за Програма на трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа и е започнал, както е планирано, на 1-ви Октомври 2012. Той е съфинансиран от Европейския съюз и от държавите на участващите партньори. Проектът засяга проблема за дигиталното разделение между териториалните администрации на Югоизточна Европа. Понастоящем, Югоизточна Европа страда от сериозни недостатъци в предоставянето на еПравителствени услуги на граждани и търговци. Празнината на сближаване налага икономически и административни бариери, които затрудняват достъпа на граждани и търговци до дигитални обществени услуги. В резултат на това, регионалното развитие и конкурентоспособността в Югоизточна Европа остават нереализиран потенциал, изискващ действия по трансгранична политика. От друга страна, виртуализираните ИТ платформи & инфраструктури предлагат големи възможности за доставка на рентабилни, мащабируеми дигитални обществени услуги и за отключване на регионалния растеж и конкурентоспособност, а в резултат на това Европейската Общност се застъпва за обща ЕС Клауд стратегия, като средство за подпомагане на правителства и граждани в достъпа и разработването на усъвършенствани онлайн услуги.


В тази сфера СЕКОВИА популяризира съвместно разработени, усъвършенствани решения за виртуална достъпност, които се отнасят към географските и социално-икономическите специфики на Югоизточна Европа чрез внедряване на ползите от изчисления в облак, за да се поддържа достъпа до споделени обществени ИТ услуги, ресурси и инфраструктури и чрез полагането на основа за съвместни стратегии, общи политики и трансгранично сътрудничество в справянето с дигиталното разделение между териториалните администрации.

Основни цели

  • Оценка на текущия статут, отнасящ се до нужди, инфраструктури и обществени услуги за виртуална достъпност в Югоизточна Европа.
  • Идентифициране, анализиране и обмяна на най-добри практики и оценка на нуждите и гледните точки на заинтересованите страни в Югоизточна Европа за споделени, обществени ИТ услуги, ресурси и инфраструктури в Югоизточна Европа.
  • Проучване на приложимостта, налагане на изисквания и въвеждане на план за разгръщане за предложен трансграничен доставчик на споделени виртуализирани ИТ ресурси и инфраструктури (IaaS)  и интернет-базирани платформи и приложения за дигитални обществени услуги (PaaS/SaaS)
  • Подобряване на публични и частни инвестиционни политики
  • Популяризиране на публична консултация, постигане на консенсус и формулиране на общи позиции на въвеждане на доставчици на съвместни, трансгранични, интеринституционални клауд услуги за обслужване нуждите на териториалните администрации
  • Повишаване уменията на персонала и представителите на публичната администрация