Главно очаквани резултати

- Сравнителни проучвания на политиките за виртуална достъпност в Югоизточна Европа, анализ на текущи механизми на финансиране, указания за най-добри практики за решения за виртуална достъпност.

- Семинари за трансгранична обмяна на опит по стратегии за виртуална достъпност

- Проучвания на мненията на заинтересовани страни от Югоизточна Европа за потенциала на споделени обществени ИТ услуги & инфраструктури,  текущ анализ на клауд доставка за публичния сектор, правна рамка, анализ на организационните, финансови & технически изисквания, въвеждане на план за предложените IaaS/Paas/SaaS доставчици.

- Устойчива мрежа на заинтересованите страни, публични консултативни събития по публични-частни партньорства, семинари за изграждане на способности, срещи за координиране на политиката по споделени обществени ИТ услуги & ресурси, документи за обща позиция на политиката по съвместни инвестиции в интеринституционалните IaaS/Paas/SaaS доставчици на публичните администрации.

Очаквани резултати & влияние

-Общи/конвергентни подходи между администрациите на Югоизточна Европа за споделени ИТ ресурси & интернет-базирани публични услуги.

- Съвместно опериращи лица, предоставящи клауд-базирани услуги & инфраструктури за администрациите на Югоизточна Европа.

- Усъвършенствани възможности на публичната администрация за поддържане на устойчиви инвестиционни схеми за виртуална достъпност.

- Споделен опит, общи ресурси от знания & кръстосани практики по виртуална достъпност в Югоизточна Европа.

- Повишена осведоменост  за нуждите на заинтересованите страни от споделени ИТ ресурси и интернет-базирани услуги.

- Задействане на последващи процеси & капитализация на резултатите в Югоизточна Европа чрез установени трансгранични партньорства & мрежи на заинтересовани страни/

Резултатите от проекта ще бъдат обществено достъпни.