Βασικοί φορείς ενδιαφέροντος και ομάδες στόχος του έργου SECOVIA:
Οι προσπάθειες για επικοινωνία, διάχυση και εξασφάλιση βιωσιμότητας θα επικεντρωθούν στις ακόλουθες ομάδες:

  • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
  • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εκπόνηση πολιτικών
  • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ενώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Πολίτες και επιχειρήσεις
  • Ενεργά έργα και δίκτυα της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της εικονικής προσβασιμότητας
  • Εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης
  • Πανεπιστήμια, ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύματα
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις / οργανισμοί του ευρύτερου δημοσίου τομέα / άλλοι δημόσιοι και ημι-δημόσιοι φορείς