Συντονιστής έργου: Kussai Shahin (kussai.shahin@lepida.it)

Ms. Sandra Lotti

E-mail: secovia@lepida.it
Lepida S.p.A.
Viale Aldo Moro, 64
40127 Bologna
Τηλ. 051 63388 00
Φαξ: 051 952 5156

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα South East Europe Transnational Cooperation Programme.