Το SECOVIA είναι έργο του προγράμματος South East Europe (SEE) Transnational Cooperation Programme και ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 2012. Συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τα κράτη των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. Το έργο έχει σαν αποστολή την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των περιφερειακών διοικήσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ). Έως σήμερα, η ΝΑΕ πάσχει από ανεπάρκεια και μεγάλες ανισότητες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες (G2C) και επιχειρήσεις (G2B). Αυτό το χάσμα θέτει οικονομικούς και διοικητικούς φραγμούς που εμποδίζουν την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, το δυναμικό για περιφερειακή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζει να παραμένει αναξιοποίητο, κάτι που απαιτεί την ανάληψη διασυνοριακής δράσης. Ωστόσο, οι εικονικές πλατφόρμες και υποδομές ΤΠΕ προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την παροχή οικονομικά αποδοτικών, κλιμακούμενων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, και την απελευθέρωση της περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Ως συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνηγορεί υπέρ μιας κοινής στρατηγικής στην ΕΕ σε ο,τι αφορά τις τεχνολογίες «υπολογιστικού νέφους» ως ένα μέσο υποβοήθησης των αρχών και των πολιτών στην πρόσβαση και ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.


Σε αυτό το πλαίσιο το SECOVIA προωθεί από κοινού ανεπτυγμένες, προηγμένες λύσεις εικονικής προσβασιμότητας (virtual accessibility) που αφορούν στις γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους για να υποστηρίξουν την πρόσβαση σε διαμοιραζόμενες δημόσιες υπηρεσίες, πόρους και υποδομές ΤΠΕ, και θέτουν τις βάσεις για συλλογικές στρατηγικές, κοινές πολιτικές και διακρατική συνεργασία με σκοπό την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των τοπικών διοικήσεων.

Πρωταρχικοί στόχοι

  • Αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τις ανάγκες, υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες εικονικής προσβασιμότητας στη ΝΑΕ.
  • Αναγνώριση, ανάλυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών και αποτίμηση των αναγκών και απόψεων των ενδιαφερόμενων στη ΝΑΕ, σχετικά με τις δημόσιες διαμοιραζόμενες υπηρεσίες, πόρους και υποδομές ΤΠΕ.
  • Μελέτη σκοπιμότητας, καταγραφή των απαιτήσεων και σχεδιασμός του πλάνου ανάπτυξης για έναν προτεινόμενο διεθνικό πάροχο διαμοιραζόμενων εικονικών (virtualized) πόρων και υποδομών (IaaS) και διαδικτυακών πλατφόρμων και εφαρμογών για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (PaaS/SaaS).
  • Ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με τις διαμοιραζόμενες δημόσιες IT υπηρεσίες και υποδομές.
  • Βελτίωση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών αναφορικά με ΤΠΕ επενδύσεις στον τομέα της εικονικής προσβασιμότητας.
  • Προαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης, επίτευξη συναίνεσης και διατύπωση συλλογικών θέσεων για την σύσταση κοινών, διασυνοριακών παρόχων υποδομών και υπηρεσιών νέφους που θα πληρούν τις ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων στη ΝΑΕ.
  • Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και των εκπροσώπων της Δημόσιας Διοίκησης.