Κύρια αναμενόμενα παραδοτέα

- Συγκριτικές μελέτες πάνω στις πολιτικές εικονικής προσβασιμότητας στη ΝΑΕ, ανάλυση τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οδηγός καλών πρακτικών για λύσεις εικονικής προσβασιμότητας.

- Διεθνικά συνέδρια ανταλλαγής εμπειριών σε στρατηγικές εικονικής προσβασιμότητας.

- Μελέτη των απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων στη ΝΑΕ σχετικά με τη δυναμική διαμοιραζόμενων υπηρεσιών και υποδομών ΤΠΕ, ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα, ανάλυση του νομικού πλαισίου, καθώς και των οργανωτικών, χρηματοδοτικών και τεχνικών απαιτήσεων, πλάνο υλοποίησης για προτεινόμενους δια-ιδρυματικούς παρόχους IaaS/Paas/SaaS.

- Δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, δημόσιες εκδηλώσεις διαβούλευσης σχετικά με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τεχνικά συνέδρια ανάπτυξης ικανοτήτων, συναντήσεις συντονισμού της πολιτικής για διαμοιραζόμενες δημόσιες υπηρεσίες και πόρους ΤΠΕ, κοινό υπόμνημα πολιτικής σχετικά με συλλογικές επενδύσεις σε δια-ιδρυματικούς παρόχους υπηρεσιών ΤΠΕ για δημόσιες διοικήσεις.

Αναμενόμενα αποτελέσματα & αντίκτυπος

- Κοινές / συγκλίνουσες προσεγγίσεις μεταξύ των διοικήσεων στη ΝΑΕ σχετικά με διαμοιραζόμενους πόρους ΤΠΕ και δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες.

- Φορείς συνεργατικής λειτουργίας που παρέχουν υπηρεσίες και υποδομές υπολογιστικού νέφους για τις διοικήσεις στη ΝΑΕ.

- Δημόσιες Διοικήσεις με βελτιωμένες δυνατότητες υποστήριξης βιώσιμων επενδυτικών σχημάτων για την εικονική προσβασιμότητα.

- Διαμοιραζόμενη εμπειρία, κοινοί πόροι γνώσης και γόνιμες πρακτικές σχετικά με την εικονική προσβασιμότητα στη ΝΑΕ.

- Αυξημένη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών για διαμοιραζόμενους πόρους ΤΠΕ και δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες.

- Έναυσμα για παράγωγα έργα και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων στη ΝΑΕ, μέσα από καθιερωμένες διεθνικές συμπράξεις και δίκτυα ενδιαφερομένων.

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι δημόσια διαθέσιμα.