Клучните засегнати страни и целни групи на проектот SECOVIA:
Комуникација, дисеминација и напори за одржливост ќе бидат насочени кон следниве групи:

  • Европските институции
  • Национални, регионални и локални територијални власти кои се вклучени во креирање на политиката и планирање
  • Национални, регионални и локални асоцијации на територијалните администрации
  • Избрани претставници на територијалните администрации
  • Граѓаните и бизнис заедницата
  • Активни ЕУ проекти и мрежи во полето на услугите е-влада и виртуелна пристапност
  • Експерти и претставници на медиумите
  • Универзитети, високообразовни институции , истражувачки институции
  • Невладини организации/ јавни организации/ други јавни тела