Главни очекувани излези информации

- Комперативни студии на политиките за виртуелна пристапност на ЈИЕ, сеопфатни анализи на тековните механизми за финансирање, упатства за добрите практити за решенија за виртуелна пристапност

- Работилници за транснационална размена на искуства за стратегии за вритуелна пристапност

- Истражувања на ставовите на засегнатите страни во ЈИЕ за можни заеднички јавни ИТ услуги и инфраструктури, сеопфатни/модерни анализи за cloud понуда во јавниот сектор, законската рамка, анализи на организациски, финансиски и техничките потреби, претставување на план за предложените интер-институционални IaaS/Paas/SaaS провајдери.

- Мрежа за одржливост на засегнатите страни, јавни консултантски настани на јавно-приватно партнерство, работилници за јакнење на капацитетите, состанок за координирање на политиките за заеднички јавни ИТ услуги и ресурси,   за заеднички инвестирања во меѓуинституционални IaaS/PaaS/SaaS провајдери за јавните администрации.

Очекувани резултати и влијанија

- Општи/конвергирани пристапи помеѓу администрациите на ЈИЕ за заеднички ИТ ресурси и интернет-базирани јавни услуги

- Заеднички оперативни субјекти кои обезбедуваат cloud-базирани услуги и инфраструктури на администрациите на ЈИЕ

- Подобрување на способностите на јавната администрација за подршка на одржливи инвестициски шеми за виртуелна пристапност

- Shared experience, common knowledge resources & cross fertilised practices on virtual accessibility in SEE.

- Споделување на искуства, ресурси за општо познавање и остварени практики на виртуелна пристапност во ЈИЕ.

- Зголемена свестност на засегнатите страни за потреба од заеднички ИТ ресурси и интернет-базирани услуги

- Активирање на проекти за следење и капитализација на резултатите во ЈИЕ преку воспоставени транснационални партнерства и мрежи на засегнати страни.

Резултатите од проектот ќе бидат достапни јавно.