Засегнати страни: избрани претставници, креаторите на политиката, високи ИТ менаџери, раководители на ИТ сектори, сите 10 земји претставени во конзорциумот (Италија, Бугарија, Грција, Австрија, Романија, Словенија, Унгарија, Албанија, Босна и Херцеговина, Поранешна Југословенска Република Македонија)