Ključne zainteresirane strane i ciljne grupe SECOVIA projekta su:

  • Europske institucije,

  • Nacionalne, regionalne i lokalne javne uprave uključene u kreiranje politika i planiranja,

  • Nacionalna, regionalna i lokalna udruženja javnih uprava,

  • Izabrani predstavnici javnih uprava,

  • Građani i privatni sektor,

  • Trenutni EU projekti i mreže u području usluga eVlade (eGovernment) i virtualne dostupnosti,

  • IT stručnjaci i predstavnici medija,

  • Univerziteti, visokoškolske institucije, istraživačke institucije,

  • Nevladine organizacije.