Specifični rezultati projekta su:

- Komparativna studija o politikama virtualne dostupnosti na području jugoistočne Europe, savremena analiza o trenutnim mehanizmima finansiranja, vodič o najboljim praskama u vezi sa rješenjima problema virtualne dostupnosti.

- Transnacionalne radionice o razmjeni iskustava i strategija virtualne dostupnosti.

- Istraživanja svatanja zainteresiranih strana u vezi sa potencijalima zajedničkih javnih IT usluga i infrastrukture, savremene analize „cloud“  ponude za javni sektor koje uključuju pravni okvir, organizacijske, financijske i tehničke analize zahtjeva, plan za predložene međuinstitucionalne pružaoce IaaS / Paas / SaaS usluga.

- Kreiranje mreže zainteresiranih strana, organiziranje javnih konsultacijskih skupova u vezi sa modelom javno-privatnog partnerstva, održavanje radionica o izgradnji kapaciteta, sastanak u vezi sa koordinacijom stavova o zajedničkim javnim IT uslugama i resursima, izrada dokumenta o zajedničkim ulaganjima u međuinstitucionalne IaaS / PaaS / SaaS pružaoce  usluga za javnu upravu.

Opšti rezultati i uticaj projekta:

- Zajednički pristupi među javnim upravama u području jugoistočne Europe o IT resursima i internet baziranim uslugama,

- Zajednička operativna tijela u pružaju „cloud“ usluga i infrastrukture za javne uprave,

- Poboljšane sposobnosti javnih uprava sa ciljem podrške održivim investicionim šemama u vezi sa virtualnom dostupnošću,

- Zajedničko iskustvo, zajednički resursi znanja i prakse u vezi sa virtualnom dostupnošću na području jugoistočne Europe,

- Povećana svijest o potrebama zainteresiranih strana u vezi sa zajedničkim pružaocem IT resursa i internet usluga,

- Aktiviranje praćenja projekata i kapitalizacije rezultata kroz uspostavljanje transnacionalnih partnerstava i interesnih mreža.

Rezultati projekta će biti javno dostupni.